Gezocht WhatsApp vrijwilligers en coördinatoren in onze wijk de Biest!

Zoals U wellicht al heeft vernomen zijn er enige tijd geleden plannen in Weert ontwikkeld om te komen tot gespreide WhatsApp groepen. De reden hiervoor is duidelijk, namelijk het terug-dringen van de criminaliteit in de wijken. Uit de statistieken blijkt dat de criminaliteit daad-werkelijk is afgenomen.RTEmagicC_2016_attentie_buurtpreventie.jpg

Dus het invoeren van de WhatsApp groepen heeft zin.

Het initiatief voor de WhatsApp kwam vanuit de politieorganisatie in samenwerking met de gemeente. Om dit een kans van slagen te geven is samenwerking met bewoners noodzakelijk.

Hiervoor werd de wijkraad benaderd.

Net zoals in andere wijken zou de wijkraad de Biest ook de criminaliteit willen terugdringen via WhatsApp groepen. De taak en rol van de wijkraad is slechts bemiddelend en ondersteunend, wij willen partijen bij elkaar brengen. Vanwege het kleine aantal leden zoekt Wijkraad de Biest een persoon buiten de wijkraad die deze taak in de wijkraad op zich wil nemen. Opzet van de WhatsApp groep is dat men gezamenlijk waakt over zijn eigen geografisch gebied, straat, of buurt. Hiervoor worden vrijwilligers en coördinatoren gezocht om verschillende WhatsApp groepen in de wijk op te richten. Per WhatsApp groep worden max. 100 deelnemers toegelaten i.v.m. de beheersbaarheid van de groep.

Momenteel komen er aanmeldingen van bewoners van de Biest. Om alles goed te organiseren worden ook nog bewoners gezocht die een sleutelrol willen en kunnen vervullen als coördinator van hun groep. Zij worden ondersteund en krijgen o.a. brieven om uit te delen om meer deelnemers te werven.

Wij hopen op aanmeldingen voor nieuwe WhatsApp vrijwilligers en coördinatoren. U kunt zich aanmelden via wijkraaddebiest@outlook.com. Wij houden u op de hoogte via www.biestblog.nl en het nieuwsblad van de Biest.